Regulamin

Regulamin Internetowej Galerii Sztuki

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin Internetowej Galerii Sztuki, w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania z serwisu, rejestrowania kont użytkowników, dokonywania zakupów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Galerii, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem   galeria@tworcowsztuki.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów,

Związek Polskich Twórców Sztuki

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Sprzedający – zarejestrowany użytkownik Galerii oferujący sprzedaż Dzieł Sztuki w Galerii,
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Galerii; Użytkownikiem jest również Kupujący i Sprzedający,
 • Dzieła Sztuki – dzieła wykonane własnoręcznie przez twórców oraz artystów rzemiosła artystycznego, sprzedawane za pośrednictwem Galerii,
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 • Galeria – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.galeria.tworcowsztuki.pl/,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.galeria.tworcowsztuki.pl/…………,
 • Administrator – Stowarzyszenie Związek Polskich Twórców Sztuki, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 f , 62-065, Grodzisk Wielkopolski, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9950255021, KRS: 0000796899.
 • Rachunek bankowy Paribas   91 1600 1462 1886 1910 4000 0001

§2

Postanowienia wstępne

 1. Galeria jest serwisem transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż Dzieł Sztuki oraz innych produktów. Galeria świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży Dzieł Sztuki oraz zajmuje się promocją twórców Dzieł Sztuki. W związku z tym Administrator umożliwia Kupującym zakup produktów, w tym Dzieł Sztuki, za pośrednictwem Galerii.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Galerii, a także prawa i obowiązki Użytkownika.
 3. Do korzystania ze Galerii nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Użytkownik może przeglądać zawartość Galerii bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu lub dodać ogłoszenia anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Galerii.
 6. Wszystkie ceny podane w Galerii są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Galerii, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownika możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Galerii, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Administrator świadczy również usługę pośrednictwa w sprzedaży Dzieł Sztuki. ( Nie świadczy usług cyfrowych). Administrator zapewnia Użytkownikom platformę dla zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Galerii, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Galerii. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz inne dane związane z korzystaniem z Galerii. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Rejestracja konta prowadzi do zawarcia z Administratorem umowy o prowadzenie konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może w każdej chwili ją wypowiedzieć poprzez usunięcie konta użytkownika.
 4. Założenie konta w Galerii odbywa się poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Galerii. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach lub sprzedanych Dziełach Sztuki z wykorzystaniem konta, które to informacje Administrator będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Galerii.
 5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach, produktach związanych z Galerią. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera oraz zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.
 6. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Galerii w formie doliczonej prowizji  do żądanej .ceny  Sprzedawcy.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Galerii, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Galerii. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Galerii.
 9. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Galerii, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail galeria@tworcowsztuki.pl W reklamacji Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Galerii, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Galerii. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań by zapewnić całodobowy dostęp do Galerii, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. Administrator nie odpowiada za errory  hostingu.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że materiały dostępne na stronach Galerii stanowią utwory, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi lub Sprzedającym (w odniesieniu do Dzieł Sztuki).
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie materiałów, do których Użytkownikowi nie przysługują prawa autorskie, bez zgody podmiotu uprawnionego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5

Zamówienie

 1. Administrator jako operator Galerii, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Dzieł Sztuki na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Związek Polskich Twórców Sztuki (Administrator) poza przypadkami gdy sprzedawane Dzieło Sztuki jest jego własnością, nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.
 2. Administrator pełni rolę wyłącznie pośrednika pomiędzy Sprzedającym i Kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez Sprzedających prac. Za ewentualne roszczenia Kupującego związane z rękojmią odpowiada wyłącznie Sprzedający.
 3. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
 4. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Galerii. Kupujący może założyć konto użytkownika również na etapie składania zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Dzieł Sztuki lub innych dostępnych produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się z Administratorem.
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Z uwzględnieniem ust. 1 powyżej, stroną zawartej umowy sprzedaży jest Administrator albo Sprzedający.
 7. Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 8. Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Galerii z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni  od zawarcia umowy, Po tym terminie  zamówienie  zastaje  anulowane.
 9. Po opłaceniu zamówienia dotyczącego Dzieła Sztuki, Sprzedającemu po dostarczeniu Dzieła  Kupującemu, który potwierdzi odbiór,  Administrator przeleje  na przypisany do konta użytkownika numer konta bankowego, zapłaconą ceną pomniejszoną o wartość prowizji Administratora, która stanowi wynagrodzenie z tytułu wystawienia ogłoszenia w Galerii.
 10. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Administratora co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Administratora. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Administratorowi na podjęcie kontaktu z Kupującym, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 11. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§6

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Galerii oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Dostawa poza Polskę wymaga ustalenia kosztów dostawy, przed zakupem należy skontaktować się drogą mailową z administratorem, w przypadku natychmiastowego zakupu należy dokonać dopłaty .
 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba, że Administrator wskaże inaczej.
 4. Administrator ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 5. Operatorem płatności jest: TPAY KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SA,  PLAC ANDERSA 3/17, 61-894 POZNAŃ REGON: 300878437.

6. Płatność możliwa jest z wykorzystaniem przelewu on-line lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

ZAKUP  PŁATNOŚĆ: 

DODAJ DO KOSZYKA  – ZOBACZ KOSZYK –  PRZEJDŹ DO KASY  –  T PAY  –  WYBÓR BANKU  przy przelewie  Online  lub Katy KREDYTOWEJ – ( zaznaczy się na zielono) –  PŁACE TERAZ

 

§7

Realizacja zamówienia

 1. Niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia, Galeria informuje o tym Sprzedającego. Po uzyskaniu przedmiotowej informacji Sprzedający jest zobowiązany nie później niż w opisanym terminie dostawy, dostarczyć na adres podany przez Kupującego (adres wskazany przy rejestracji Kupującego, bądź nowy adres Kupującego przesłany Sprzedającemu przed datą realizacji przesyłki). Termin uważa się za zachowany, jeżeli Sprzedający przed jego upływem nadał przesyłkę w urzędzie pocztowym lub u innego operatora alternatywnego wskazanego w opisie sprzedaży Dzieła Sztuki. Sprzedający jest zobowiązany poinformować Administratora  o dokonanej wysyłce.
 2. W przypadku, gdy sprzedaż Dzieła Sztuki dokonana jest poza granice Polski, . W tym przypadku koszty przesyłki   uzgadniane są  pomiędzy  SPRZEDAWCĄ , a KUPUJĄCYM.
 3. Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do przesyłki przedmiotu zamówienia dokument sprzedaży.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest przedmiot należący do Galerii, realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 6. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Administratora lub Sprzedającego terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Administrator może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 7. Galeria na zapytanie kupującego może wystawić CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI, dostarczony pocztą elektroniczną  na adres podany w formularzu zakupu, po terminie prawa  do zwrotu dzieła.
 8. Galeria  na zapytanie kupującego  o dostarczy CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI  w formie papierowej za dodatkową opłatą  w wysokości 50 zł.

§8

Dodawanie ofert sprzedaży Dzieł Sztuki

 1. Aby dodać ogłoszenie, Sprzedający powinien stworzyć opis sprzedawanego Dzieła Sztuki. W tym celu sprzedający powinien wypełnić formularz dostępny na stronie Galerii, w zakładce „dodaj dzieło”.
 2. W opisie Dzieła Sztuki, Sprzedający określa, w szczególności cenę sprzedawanego Dzieła Sztuki oraz koszty przesyłki na terenie kraju. Do tak stworzonego opisu należy dodać fotografię sprzedawanego Dzieła Sztuki. Wystawiane na sprzedaż przez Sprzedającego dzieło powinno zostać zaszeregowane do właściwej kategorii.
 3. Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego treści opisu dzieła sztuki, jest ono udostępniane w Galerii i z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu dzieła sztuki i wskazanej ceny sprzedaży, która obejmuje koszt dostawy na terenie kraju.
 4. Do ceny podanej przez Sprzedającego doliczana jest prowizja Galerii. Prowizja stanowi wynagrodzenie Galerii za usługę udostępnienia oraz promocji sprzedaży Dzieła Sztuki. Cena widoczna w Galerii dla Kupujących składa się z ceny Sprzedającego i prowizji Galerii.
 5. Użytkownik dodając ogłoszenie oświadcza Administratorowi, że posiada pełnię praw i jest uprawniony do rozporządzania dodanymi Dziełami Sztuki i nie naruszają one jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych.
 6. Użytkownik, dodając ogłoszenie, udziela nieodpłatnie Administratorowi nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie grafik przedstawiających Dzieła Sztuki za pośrednictwem Galerii oraz korzystanie z nich w celu reklamy lub promocji Galerii, w tym również w ramach działań prowadzonych za pośrednictwem social media. Na podstawie udzielonej licencji Administratorowi przysługuje prawo udzielania dalszych licencji.
 7. Opis Dzieła Sztuki powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników w szczególności co do właściwości Dzieła Sztuki, takich jak: jego jakość, rodzaj materiału, z jakiego dzieło sztuki zostało wykonane, itp. Opis dzieła sztuki powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie dzieła sztuki, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 8. Opis dzieła sztuki nie może zawierać treści  reklamowych.
 9. Administrator zachowuje prawa usunięcia ogłoszeń dodanych przez Sprzedających, w szczególności jeżeli te naruszają prawa osób trzecich, obowiązujące prawo lub postanowienia regulaminu. Sprzedający nie może się temu sprzeciwić, ani podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.
 10. Sprzedający może w każdej chwili usunąć swoje Dzieła Sztuki z Galerii, wypowiadając tym samym licencję. ( poza dziełem sprzedanym )
 11. W razie skierowania przeciwko Administratorowi jakichkolwiek roszczeń z tytułu dodania ogłoszenia w Galerii lub sprzedaży Dzieła Sztuki, Sprzedający, który dodał ogłoszenie zobowiązuje się udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy w celu obrony przed tymi roszczeniami. Ponadto, Sprzedający zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z tymi roszczeniami, w szczególności koszty udzielonej Administratorowi pomocy prawnej oraz kwoty wypłacone przez Administratora tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia, również na podstawie ugody.
 12. Galeria nie pośredniczy w sprzedaży dzieł przez pośredników, marchandów.
 13. Galeria nie oferuje usług cyfrowych ( DSA), sprzedaży  dzieł w wersji cyfrowej . Dzieła  tj. grafika komputerowa , fotografia jest oferowana wyłącznie w formie  drukowanej .

§9

Odpowiedzialność Galerii

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Galerii ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Dzieł Sztuki sprzedawanych w ramach Galerii. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Kupujących składających oferty kupna. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za faktyczne niezawarcie przez użytkowników umowy.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności by zapewnić Kupującym wysoką jakość realizowanych przez Galerię zamówień. Na podstawie umów zawartych ze współpracującymi (firmami), Administrator zapewnia Kupującemu prawidłową realizację transakcji zawartej przez niego z Galerią. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji zamówienia wykazanej przez Kupującego w trakcie postępowania reklamacyjnego, Administrator udzieli Kupującemu rekompensaty do wysokości faktycznie zapłaconej kwoty za reklamowane zamówienie. Administrator nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub innego wynagrodzenia za szkody przekraczające zwrot kosztów zamówienia.
 4. W przypadku zgłaszanych przez Kupującego problemów z realizacją zamówienia przez  Sprzedawcę, Administrator dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane strony.

§10

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt bezpośrednio do  Sprzedającego lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający  zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Galerii koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny

§11

Niedozwolone zachowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Galerii w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
  • przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Galerii treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
  • publikowanie w Galerii treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
  • korzystanie ze Galerii w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
  • podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Galerii, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
  • korzystanie z treści dostępnych w Galerii z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Galerią,
  • udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.
  • Niedostosowanie się do Zasad Współpracy
 2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Galerii, Administrator może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenia konta użytkownika poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika.

§12

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt wolny od wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący nie zawiera z Sprzedającym umowy jako Konsument, akceptuje fakt, że rękojmia Sprzedającego za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedającego, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Konsument może kontaktować się z Sprzedającym zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 9. W zależności od przedmiotu zamówienia, stroną umowy jest Sprzedający albo Administrator. Powyższe postanowienia dotyczące odpowiedzialności za wady odnoszą się do podmiotu będącego sprzedawcą w danej transakcji, może być to zatem Sprzedający albo Administrator. Kupujący informowany jest o danych sprzedawcy w momencie składania zamówienia oraz po jego złożeniu.

§13

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Administratorem, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Galeria wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Galerii oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Użytkownika. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z Google Analytics.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem ………..

§14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z Galerii ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Użytkownik, który posiada konto użytkownika w Galerii, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Galerii jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Galerii będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora albo miejsce zamieszkania Sprzedającego. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20,11,2020
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Rejestracja na IGTS jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu pośredniczenia pomiędzy kupującym i sprzedającym. Dane osobowe nie są dostępne publicznie.