Polski English
Zaloguj się
Autor: Andrzej Nagrodzki Tytuł dzieła: Grunwald
Ostatnio wystawione
NOWA ODSŁAONA
Regulamin sprzedaży
REGULAMIN SPRZEDAŻY W IGTS
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internetowa Galeria Twórców Sztuki (IGTS) jest prowadzona przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., Słocinie 9, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, NIP: 9950032775.
2. IGTS jest serwisem transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż dzieł sztuki na domenie galeria.tworcowsztuki.pl IGTS pośredniczy w sprzedaży dzieł sztuki oraz zajmuje się promocją artystów profecjonalnych, udostępnia im swoją witrynę internetową w celu promocji i prezentacji stworzonych przez nich dzieł sztuki przeznaczonych na sprzedaż w IGTS.
3. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
3.1 Dzieło sztuki – dzieła wykonane własnoręcznie przez twórców oraz produkty rzemiosła artystycznego:   Obrazy olejne, akrylowe,  Akwarele, Pastele, Grafiki ,Rzeźby.
3.2 Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której IGTS utworzyła dla niego konto;
3.3 Sprzedający – artysta profesjonalny oferujący do sprzedaży dzieła sztuki w ramach IGTS;
3.4 Kupujący – użytkownik, który złożył ofertę kupna dzieła sztuki wystawionego w IGTS przez sprzedającego;
3.5 Konto – prowadzony dla użytkownika przez IGTS pod unikalną nazwą (login) zbiór danych i informacji o użytkowniku i o jego dotychczasowych transakcjach w ramach IGTS;
3.6 Rejestracja – procedura zakładania konta;
3.7 Regulamin – niniejszy regulamin IGTS.
4. Warunki uczestnictwa w IGTS
4.1 Sprzedającymi mogą być:
- Artyści Profesjionalni, którzy posiadaja wykształcenie plastyczne.
- Członkowie Stowarzyszeń Artystycznych.  
- Organizacyjne Artystyczne posiadające osobowość prawną.
 
4.2 Sprzedający w celu rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska,fotografi, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nr rachunku bankowego oraz nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w IGTS (login) oraz hasła (Konta Zwykłe);
4.3 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS, na warunkach określonych w regulaminie;
4.3.1 Dane osobowe są chronione i służą wyłącznie do celów administracyjnych umożliwiających dokonania sprzedaży  dzieła w imieniu sprzedającego.
4.4 W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie I.4.4 regulaminu, sprzedający może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje sprzedającemu, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach IGTS, w szczególności: wystawił dzieło sztuki do sprzedaży, lub dokonał zakupu dzieła sztuki;
4.5 Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może uzależnić rejestrację lub korzystanie z IGTS przez sprzedającego od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w punkcie I.4.2 regulaminu.
4.6 W wyniku prawidłowej rejestracji IGTS tworzy dla sprzedającego konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Sprzedającyuzyskuje dostęp do konta po podaniu w IGTS nazwy i hasła (logowanie). Sprzedający ma obowiązek wklejenia do profilu użytkownika swoją fotografię – nie może to być zdjęcie dzieła bądź też inne zdjęcie nie przedstawiające użytkownika.Sprzedający ma ponadto obowiązek wypełnić swoje CV do profilu. Podczas wpisywania danych do profilu zakazane jest wpisywanie jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych. Profil zawierający takie znaki nie zostanie aktywowany;
4.7 Konto zawiera dane sprzedającego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować zmienione dane.
4.8 Sprzedającymoże posiadać wyłącznie jedno konto;
4.9 Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zablokowania konta jeśli w terminie 10dni od rejestracji nie zostanie wystawione do sprzedaży żadne dzieło. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez sprzedającego od dokonania należytych  zmiany . Po dokonaniu zmiany sprzedający natychmiast odzyska dostęp do konta.
4.10 IGTS nie pobiera prowizji za udostępnienie miejsca  na platformie  za pierwsze 20 prac.  Prace  powyżej 20 należy  opłacić 1 zł od  1 pracy na czas 30 dni. Prace podlegają weryfikacji. Miejsce  na portalu jest udostępniane na okres 30dni, po tym terminie dzieła, które nie zostały sprzedane zostaną po okresie 30 dni deaktywowane, do ponownej aktywacji przez artystę i ponownej opłacie  prac  gdy przekraczają  ilość 20.   Do 20 prac nie ma żadnej opłaty.
 
 
§ II. ZAWIERANIE TRANSAKCJI
 1. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., jako operator IGTS, umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży dzieł sztuki na zasadach określonych w regulaminie i w tym celu udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., poza przypadkami gdy sprzedawane dzieło sztuki jest jej własnością, nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy użytkownikami. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. pełni rolę wyłącznie pośrednika pomiędzy sprzedającym i kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez sprzedających prac. Za ewentualne roszczenia kupującego związane z rękojmią odpowiada tylko i wyłącznie sprzedający.
2. W ramach IGTS sprzedający może wystawić dzieło sztuki wyłącznie z opcją „kup teraz”, w ramach której kupujący ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego dzieła sztuki za określoną cenę.
3. Proponowane przez sprzedających ceny o wartości powyżej 250zł  jak i inne warunki sprzedaży są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających IGTS.
3.1 Z obowiązku wystawiania dzieł powyżej 250zł sa zwolnienie członkowie  ZPTS.
4. Do ustalonej przez sprzedawcę ceny sprzedaży ( wartość pracy powyżej  250zł )  IGTS automatycznie dolicza swoją prowizję w wysokości 15% określonej ceny. Prowizja jest zaokrąglana do pełnych złotych.
5. IGTS nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu dostawy wyznaczono przez sprzedającego w rubryce DOSTĘPNOŚĆ
 5.1 Termin dostawy (DOSTĘPNOŚĆ) liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty.
 5.2 Kupujący ma prawo do zwrotu należności i rezygnacji z zakupu w momencie przekroczenia terminu dostawy.
6. IGTS ma prawo do wycofania dzieła ze sprzedaży, bez podawania przyczyny.
7. Wybrane Dzieła przez IGTS w przeciągu 48 godzin, zostana  wystawiane do sprzedaży.
7.1 IGTS nie ma obowiązku składania wyjasnień w przypadku nie wstawienia  dzieła do sprzedaży.
 
§ III. ZAKAZANE
1. Sprzedający zobowiązują się do nie wystawiania na IGTS dzieł sztuki o treści zabronionej przez prawo (zawierających elementy pornograficzne, naruszające uczucia religijne, zawierające zakazane symbole, itp.) oraz dzieł, których obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
2. umieszczanie na IGTS treści reklamowych, linków do stron www, galerii, sklepów, blogów itp.
3. umieszczanie w profilu artysty fotografii z reklamą, bądź innych zdjęć.
4. wystawianie prac na IGTS sprzedawcom posiadajacym autorski sklep internetowy.
5. wstawianie zdjęć markowanych nazwą galerii, strona internetowa ..itp takie zdjecia nie bedą aktywowane.
6. wstawianie na galerie IGTS obrazów wystawianych na Allegro.
7.rejestracja wyłacznie w celach reklamowych własnej działalności, jak równiez bez wystawienia dzieł do sprzedaży.
    7.1 konto  nie zawierajace żadnych dzieł do sprzedaży  nie brdzie wyświetlane na portalu..
8. wystawiania ponownie  dzieł, które nie uzyskały akceptacji i nie zotały wystawione do sprzedaży.
9. wystawianie ponownie  dzieł, które z powodów niskiej ogladalności zostały wycofane ze sprzedaży.
10.  wystawianie dzieł do niewłasciwych kategorii  np. Akwareli do  kategorii Obrazów Olejnych.
 
 § IV. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY
 1. Aby wystawić dzieło sztuki na IGTS, sprzedający powinien stworzyć opis sprzedawanego dzieła sztuki. W tym celu sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie IGTS, poprzez zakładkę „dodaj dzieło,” formularz sprzedaży. Tworząc opis dzieła sztuki, sprzedający określa ogół warunków transakcji, w tym cenę sprzedawanego dzieła sztuki oraz koszty przesyłki na terenie kraju. w przypadku zakupu dzieła gdy adres dostawy jest poza krajem należy dzieło wysłać na adres IGTS (patrz p. VI. 8). Do tak stworzonego opisu należy dodać fotografię sprzedawanego dzieła. Wystawiane na sprzedaż przez użytkownika dzieło powinno zostać zaszeregowane do właściwej kategorii.
2. Po zatwierdzeniu przez sprzedającego treści opisu dzieła sztuki, jest ono udostępniane w IGTS i z tą chwilą sprzedający jest związany treścią opisu dzieła sztuki i wskazanej ceny sprzedaży, a sprzedaż zostaje rozpoczęta po określeniu wartość prowizji która dolicza IGTS do ceny określonej przez sprzedającego.
3. Poprzez wystawienie dzieła sztuki sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym dziełem sztuki nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której dzieło sztuki zostało wystawione na IGTS.
4. Opis dzieła sztuki powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości dzieła sztuki, takich jak: jego jakość, rodzaj materiału, z jakiego dzieło sztuki zostało wykonane, itp. Opis dzieła sztuki powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie dzieła sztuki, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
5. Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie dzieła sztuki, nie może dokonać zmian treści zawartej w tym opisie. Sprzedający nie może usunąć dzieła po jego sprzedaży.
6. Sprzedający jest obowiązany do stałego monitorowania sprzedaży wystawionych przez siebie dzieł, tak aby nie dopuścić do ewentualnej wielokrotnej sprzedaży tego samego dzieła na różnych galeriach.
 
§ V. SPRZEDAŻ DZIEŁA SZTUKI
1. Kupujący może zakupić wystawione do sprzedaży dzieło sztuki poprzez złożenie oferty kupna. W celu dokonania powyższej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie sprzedaży dzieła sztuki, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.
2. Z chwilą złożenia oferty kupna kupujący wyraża zgodę na przekazanie IGTS informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. W trakcie wystawienia do sprzedaży dzieła sztuki Kupujący i inni Użytkownicy mogą za pośrednictwem IGTS zadawać sprzedającemu pytania związane z zawieraniem transakcji na IGTS.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży wystawionego przez sprzedającego dzieła sztuki dochodzi w momencie złożenia przez kupującego oferty za pośrednictwem formularza „kup teraz”, a następnie zweryfikowania jego treści i potwierdzenia wyboru. Kupujący dokonując transakcji wyraża zgodę na przelew środków z tytułu ceny kupowanego dzieła na rachunek bankowy IGTS.
5. Niezwłocznie po zaksięgowaniu przez IGTS wpłaty od kupującego, sprzedający otrzymuje informacje o dokonanej zapłacie oraz o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres na który należy wysłać dzieło.
 
§ VI. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży kupujący otrzyma od IGTS informację o nr rachunku bankowego, na który kupujący ma obowiązek uiścić cenę zakupionego towaru oraz cenę doręczenia dzieła sztuki opisaną przez sprzedającego w opisie dzieła sztuki. W tytule przelewu należy wskazać nazwę pracy oraz numer zamówienia. Zapłata ceny nie może nastąpić później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia transakcji sprzedaży. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazany sprzedającemu rachunek bankowy.
2.Brak zapłaty za zakupione dzieło sztuki powoduje automatyczne zawieszenie konta kupującego. Powyższe nie wyłącza prawa sprzedającego do dochodzenia zapłaty za sprzedane dzieło sztuki na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
3. Niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto IGTS, IGTS informuje o powyższym za pomocą poczt elektronicznej sprzedającego. Po uzyskaniu przedmiotowej informacji sprzedający jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 dni doręczyć, w sposób wskazany w opisie sprzedaży dzieło sztuki na adres podany przez kupującego . Termin uważa się za zachowany, jeżeli sprzedający przed jego upływem nadał przesyłkę w Urzędzie Pocztowym lub u innego operatora alternatywnego wskazanego w opisie sprzedaży dzieła sztuki. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania kupującego o dokonanej wysyłce. IGTS nie odpowiada za uszkodzenia przesyłki wysyłanej na terenie kraju.
W przypadku, gdy sprzedaż dzieła dokonana jest poza granice Polski, Sprzedający przesyła dzieło na adres IGTS, IGTS wysyła na adres Kupującego, Kupujacy zobowiazuje sie pokryć ewentualne koszty celne.
 W tej sytuacji opłata za przesyłkę uzgadniana jest pomiędzy IGTS a Kupującym .
4.Brak doręczenia dzieła sztuki w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne zawieszenie konta sprzedającego. Powyższe nie wyłącza prawa kupującego do dochodzenia wydania dzieła sztuki na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
5.Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zakupionego dzieła sztuki przez kupującego, jest on zobowiązany powiadomić o powyższym za pomocą poczty elektronicznej IGTS, która nie później niż 7dni po otrzymaniu przedmiotowej informacji przelewa cenę sprzedanego dzieła sztuki oraz koszty przesyłki pomniejszone o należną IGTS prowizję na konto sprzedającego. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego IGTS.
6.Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady dzieła sztuki, o których kupujący wiedział, w szczególności na te, które sprzedający ujawnił w opisie sprzedawanego przedmiotu.
7.W przypadku wycofania się sprzedającego z zawartej umowy sprzedaży jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz IGTS 10% wartosci umowy.  Powyższe nie zwalnia jednak sprzedającego od ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem kupującego na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji IGTS zwraca kupującemu zapłatę za niesfinalizowaną transakcję.
8. W przypadku, gdy Sprzedajacy nie zawarł w cenie wszystkich kosztów zwiazanych z dostarczeniem dzieła np. opłat celnych jest zobowiazany do ich pokrycia i wyraza zgode na odliczenie takiej kwoty od  należności jaką IGTS jest zobowiazany do przelania na rzecz Sprzedawcy.
 
§ VII. ROLA LEXXIT MEBEL PRODUCTION & TRADING SP. Z O.O.
Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach IGTS ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność dzieł sztuki sprzedawanych w ramach IGTS, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, zdolność sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność użytkowników składających oferty kupna. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za faktyczne niezawarcie przez użytkowników umowy.
Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. nie sprawdza dzieł sztuki oferowanych w ramach IGTS, zastrzega sobie jednak możliwość usunięcia oferowanego do sprzedaży dzieła sztuki w przypadku naruszenia przez sprzedającego niniejszego regulaminu.
Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony konto sprzedającego w przypadku, o którym mowa w treści punktu VI.2 i VI.4 regulaminu, gdy działania sprzedającego naruszają postanowienia regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. lub IGTS, w inny sposób szkodzą Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. lub IGTS, bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. I.4.2. Niezależnie od zawieszenia konta sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o.
W przypadku zawieszenia konta sprzedający posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS. Wraz z zawieszeniem konta wszystkie oferty sprzedaży dzieł sztuki wystawione przez sprzedającego zostają usunięte.
5. LEXXIT MEBEL Production & Trading Spółka z o.o. nie jest stroną w zamówieniach, ani pełnomocnikiem/przedstawicielem żadnej ze stron.. Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia procedury zamawiania.
6. Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. dokłada szczególnej staranności by zapewnić sprzedającym wysoką jakość realizowanych przez Galerię Twórców Sztuki, zamówień. Na podstawie umów zawartych ze współpracującymi (firmami), Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. zapewnia sprzedającemu prawidłową realizację transakcji zawartej przez niego z Galeria Twórców Sztuki za pomocą serwisu Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji zamówienia wykazanej przez sprzedającego w trakcie postępowania reklamacyjnego, Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. udziela sprzedającemu rekompensaty do wysokości faktycznie zapłaconej kwoty za reklamowane Zamówienie. Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub innego wynagrodzenia za szkody przekraczające zwrot kosztów Zamówienia.
7. W przypadku zgłaszanych przez sprzedającego problemów z realizacją Zamówienia przez Galerię Sztuki, Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane Strony.
8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 
§ VIII. OPŁATY
1. Usługi świadczone przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS są odpłatne. Opłata za usługi polega na obowiązku zapłaty przez kupującego ceny dzieła w skład której wchodzi cena sprzedającego za dzieło wraz z kosztami dostawy i prowizją dla IGTS od dokonanej sprzedaży.
2. Prowizje, o których mowa w punkcie VIII.1 regulaminu pobierane są bezpośrednio przez IGTS z cen zakupu uiszczanych przez kupujących dzieła sztuki.
 3. Galeria IGTS za wstawienie  dzieła do kategorii PROMOWANE  pobiera opłatę w wysokości 100zł w  rocznym okresie rozliczeniowym .
 3.1. Dzieło zgłoszone  do kategorii PROMOWANE  musi uzyskać zgode Galerii. 
 3.2  Za Zatwierdzone  dzieła  do  kategorii  Promowane należy dokonać wpłaty prowizjii na  rachunek  bankowy      IGTS   89 1050 1520 1000 0023 5547 6900
  
§ IX. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Wszelkie działania podejmowane przez sprzedającego w ramach IGTS powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych IGTS, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. za wyjątkiem wyraźnej zgody Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o.
 
§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prywatność i poufność
1.1 Podane przez sprzedających dane osobowe Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz godnie z polityką ochrony prywatności zawartą w załączniku nr 2 do regulaminu;
1.2 Sprzedającym ujawniane są dane osobowe innych użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą;
1.3 Sprzedający zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, które otrzymał od IGTS w związku z korzystaniem z serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od IGTS informacje użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem transakcji na serwisie IGTS.
2. Zmiany regulaminu.
2.1 Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., który nie może być jednak krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w IGTS zmienionego regulaminu.
3. Rozwiązanie umowy.
3.1 Sprzedający może w każdym czasie rozwiązać umowę z Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. (dotyczącą określonego konta) poprzez przesłanie do Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie staje się skuteczne z dniem odebrania przedmiotowego oświadczenia przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. Pomimo rozwiązania umowy sprzedający jest jednak zobowiązany do zapłaty całości należności wobec Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. powstałych przed dniem rozwiązania umowy;
3.2 Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że pomimo wypowiedzenia umowy użytkownik jest jednak zobowiązany do zapłaty całości należności wobec Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. powstałych przed dniem rozwiązania umowy;
 
 
RENESANS1
logoZPTS
szał dla plastyków
mielcarek
WKK
Artyści IGTS
Zapisz się
Informacje o nowościach i promocjach w Galerii Sztuki.
Prosimy o podanie swojego adresu e-mail.
Promujemy
Autor: Barbara Gulbinowicz Tytuł dzieła: Błękitne buty