Polski English
Zaloguj się
Ostatnio wystawione
NOWA ODSŁAONA
Regulamin / RODO
REGULAMIN KORZYSTANIA Z  GALERII SZTUKI   IGTS  
RODO
Polityka prywatności  RODO Sklepu internetowego „Internetowa Galeria Twórców Sztuki” (IGTS) www.galeria.tworcowsztuki.pl 

1.Administratorem danych jest firma Lexxit Mebel Prodution & Trading Sp. z o.o. wykonującą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Sklep „Internetowa Galeria Twórców Sztuki” (IGTS) w Słocinie z siedzibą przy Słocin 9 (62-065 Grodzisk Wielkopolski), posiadająca NIP 995-00-32-775– zwany dalej „Internetowa Galeria Twórców Sztuki” (IGTS). Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi umów sprzedaży lub realizacji usług świadczonych przez Sklep, z których korzysta Klient. Przetwarzane dane osobowe Dane nie będą udostępniane odbiorcom. Klient posiada prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

2. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:

·       dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;

·       przetwarzanie - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez „IGTS” w związku z korzystaniem z serwisu www.galeria.tworcowsztuki.pl, wykonywaniem umów sprzedaży lub świadczeniem usług;

·       administrator - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

·       podmiot przetwarzający - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

·       odbiorca - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią za wyjątkiem organów publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;

3.„IGTS” przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają lub wdrażają RODO.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy lub korzystania z serwisu www.galeria.tworcowsztuki.pl. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonywanie. W zakresie, w jakim „IGTS” przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne. 

5. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane w „Polityce prywatności”. Długość przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu przetwarzania danych, istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów „IGTS” lub Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie w siedzibie „IGTS” oraz w innych miejscach, w których znajdują się systemy informatyczne, w których są one przetwarzane.

6. Polityka prywatności” określa :

·       cel przetwarzania danych osobowych ich kategorie,

·       sposób przetwarzania danych osobowych,

·       zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, prawa Klienta związane z ochroną jego danych osobowych.

7. Polityka prywatności” obowiązuje w zakresie:

·       dokonywania zakupów z wykorzystaniem serwisu www.galeria.tworcowsztuki.pl,

·       świadczenia usług,

·       członkostwie w programach lojalnościowych, ankietach, konkursach organizowanych przez „IGTS”,

·       udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym newsletter’a.

·       korespondencji z „IGTS” lub innej formy wzajemnego kontaktu między Klientem a Sklepem.

8.  Strona internetowa www.galeria.tworcowsztuki.pl może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, które stosują własne polityki prywatności. „IGTS” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów oraz dane osobowe podane na takich stronach internetowych. W przypadku korzystania z takich linków i stron internetowych należy przed ewentualnym podaniem jakichkolwiek danych osobowych zapoznać się zamieszczonymi na nich regulaminem oraz polityką prywatności.

         9.  „IGTS może pozyskiwać od Klienta lub z innych źródeł niżej wymienione dane osobowe. Innymi źródłami są np. specjalistyczne podmioty dostarczające informacji lub kanały mediów internetowych. Dane osobowe pochodzące z tych źródeł umożliwiają ulepszanie i mierzenie efektywność działalności Sklepu, w tym działań marketingowych. W czasie przetwarzania „IGTS” może łączyć dane osobowe pozyskane od Klienta, w tym ze strony internetowej lub aplikacji z danymi osobowymi, które pozyskujemy z innych źródeł.

 

rejestracja do serwisu www.galeria.tworcowsztuki.pl, korzystanie ze strony internetowej – pozyskiwane od Klienta

·       - dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;

·       - dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;

·       dokonywanie zakupów w serwisie www.galeria.tworcowsztuki.pl,

·       przeglądanie strony internetowej, korzystanie z aplikacji mobilnych - pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł

 

·       dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;

·       nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;

·       - dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;

·       - dane o zamówieniach i zakupach Klienta (np. rodzaj towarów, cena, sposób zapłaty);

·       - dane o zachowaniach Klienta online w trakcie przeglądania strony internetowej lub korzystania z aplikacji mobilnych oraz o oglądaniu reklam, w tym bannerów reklamowych lub linków zamieszczonych na stronach internetowych innych podmiotów;

·       - dane o wszelkich urządzeniach, z których korzysta Klient w celu uzyskania dostępu do serwisu www.galeria.tworcowsztuki.pl (w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Klienta,

·       inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s),

·       dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się);

·       realizacja prawa do odstąpienia od umowy - pozyskiwane od Klienta

 

·       dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;

·       nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;

·       dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;

·       realizacja procedury reklamacyjnej - pozyskiwane od Klienta

 

- dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres

pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;

- nr rachunku bankowego, adres, na który mają być

wystawiane rachunki;

- dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa

użytkownika i hasło, adres IP;

korespondencja z „IGTS” lub inna forma wzajemnego kontaktu między Klientem a Sklepem, udział w promocjach, konkursach, ankietach - pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł

-         dane osobowe podawane przez Klienta za każdym kontaktem

(np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznym, pocztą elektroniczną lub listownie;

-       dane dot. wiadomości e-mail i innych wiadomości

elektronicznych, wysyłanych przez „IGTS” do Klienta,

w tym wszelkie łącza w nich

zawarte (np. umożliwiające ustalenie, czy i kiedy

wiadomości została otwarta);

- informacje przekazane przez Klienta w ramach udzielonych odpowiedzi;

   

 

9. Dane osobowe są przetwarzane przez „IGTS” wyłącznie:

w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),

dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),

dla ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),

na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Zakres celów przetwarzania danych został określony poniżej.

 

 

cel przetwarzania danych osobowych

 

udostępnianie Klientowi możliwości zakupu towarów oferowanych przez „IGTS” lub świadczonych przez nią usług poprzez::

- zarządzanie kontami Klienta;

- zarządzenie zamówieniami, realizacją umów, dostaw, zwrotów,

reklamacjami oraz odstąpieniami;

- zbieranie danych dot. zakupów i transakcji, danych kontaktowych

oraz miejsc dostawy/odbioru.

- realizowanie umowy - bez podania

 tych danych nie jest możliwe

świadczenie usług;

- zrealizowanie uprawnienia lub

spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa ;

- prawnie uzasadniony interes „IGTS”

zarządzanie i usprawnianie strony internetowej www.galeria.tworcowsztuki.pl używającej plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii w celu zwiększenia efektywności oraz zapewnienia wygody Klienta Niektóre pliki cookie są niezbędne dla zapewnienia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Można wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom standardu i komfortu korzystania ze strony.

- prawnie uzasadniony interes 

„IGTS”

 

 

zapewnienie pomocy w rozwijaniu i ulepszaniu oferty „IGTS” w zakresie usług, systemów informatycznych, know-how oraz komunikacji z Klientem poprzez wykorzystanie danych osobowych do wykonywania analiz rynkowych, prac rozwojowych.

prawnie uzasadniony interes 

„IGTS”

wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom poprzez monitorowanie sposobu korzystania z serwisu www.galeria.tworcowsztuki.pl, co zapewnia możliwość bezpiecznego korzystać ze świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem ich korzystania.

prawnie uzasadniony interes 

„IGTS”

wykorzystywanie danych osobowych i działań online Klienta w czasie korzystania z sieci, w tym zakupów robionych w sklepie internetowym w celu spersonalizowane oferty i świadczonych usług i dostosowania ich do potrzeb Klienta.

- prawnie uzasadniony interes 

„IGTS”

zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym za

pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty

lub reklam internetowych, mediach społecznościowych) dot.

oferty i działania „IGTS” poprzez wykorzystanie danych

osobowych do badania skuteczności podejmowanych działań marketingowych lub preferencji Klientów, udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie lub świadczonych usługach, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta (np. zmiany w „Polityce prywatności” lub regulamin świadczenia usług).

- zgoda Klienta – brak zgody nie ma wpływu na możliwość

korzystania z usług świadczonych przez „IGTS”

 

- prawnie uzasadniony interes 

„IGTS”

rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, w tym reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Klienta lub „IGTS” w zakresie świadczonych przez niego usług.

 

- zrealizowanie uprawnienia lub

spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa

- prawnie uzasadniony interes „IGTS”

- szczególny przepis prawa, który

pozwala przetwarzać dane Klienta w

celu wykonania obowiązku prawnego

   

 

 

 

Prawnie uzasadnionym interesem „IGTS” w korzystaniu z danych osobowych Klienta jest:

·       zaspokajanie potrzeb Klientów, w tym sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Sklep;

·       promowanie i wprowadzanie na rynek przez „IGTS” nowych towarów i usług;

·       obsługa i utrzymanie konta Klienta, zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;

·       określenie potrzeb Klientów i ich zachowań, w celu dostosowania oferty „IGTS” do ich potrzeb;

·       ochrona i wspieranie działalności „IGTS”, pracowników, Klientów;

·       wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom, w tym na szkodę „IGTS”;

·       rozwijanie oferty towarów i usług świadczonych przez „IGTS”.

10.  "IGTS” może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom – tj. odbiorom - wyłącznie w następujących przypadkach:

·       jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub władza publiczna określą, że Sklep jest zobowiązany udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;

·       konieczności udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw „IGTS”;

·       konieczności udostępnienia danych osobowych partnerom i dostawcom usług, którzy w powiązaniu z Sklepem oferują swoje produkty lub usługi albo na podstawie umów współpracy wykonują określone zadania w imieniu i na rzecz Sklepu.

11. „IGTS” udostępnia partnerom i dostawcom usług wyłącznie dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Klientów lub Sklepu oraz jest zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez tych odbiorców w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów marketingowych, o ile Klient nie wyraził na to odrębnej zgody.

12. „IGTS” zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych. Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do terminali komputerowych, zapory ogniowe, oprogramowanie antyspamowe i szyfrowanie danych. Dane osobowe Klientów są chronione w czasie ich przesyłania poprzez ich szyfrowanie przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL). Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają na ograniczeniu dostępu do stref lub pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, w szczególności dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Stosowane przez „IGTS” procedury zabezpieczające powodują, iż Klient przed udostępnieniem jego danych osobowych może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości.

Wprawdzie „IGTS” stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne lub informatyczne w celu ochrony danych osobowych Klienta, nie może jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu.

13.„IGTS” może przetwarzać dane osobowe Klienta dla celów związanych z marketingiem towarów i usług oferowanych przez niego oraz prowadzania badań rynkowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Klienta na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych lub udział w badaniach rynkowych. Odmowa przez Klienta udzielenia zgody na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych lub udział w badaniach rynkowych nie ma wpływu na możliwość korzystania przez niego z usług świadczonych przez ADO. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Klient otrzyma zawsze pytanie, czy chce otrzymywać informacje marketingowe (w tym newsletter), a swoją decyzję w tym zakresie może zmienić w dowolnym momencie, kontaktując się z Sklepem. W takim przypadku Sklep zaprzestaje wysyłki do Klienta dalszych komunikatów marketingowych, jednakże całkowite zaprzestanie nastąpi dopiero w momencie odnotowania zmiany w jego systemie informatycznym.

14.”IGTS” oraz jego partnerzy i dostawcy usług używają plików cookies i podobnych technologii, takich jak tagi i piksele – zwanych dalej łącznie „pliki cookies” - w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Klienta lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Klienta z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookies pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki Klient może akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej serwisu, np. może uniemożliwić dokonywanie korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu. Pliki cookies działają w aplikacjach mobilnych w różny sposób, ponieważ są zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy można wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.

15. „IGTS” może wykorzystywać plików cookies w swoich usługach do następujących celów:

·       pliki niezbędne do działania serwisu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z serwisu jest niemożliwe;

·       pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;

·       pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez serwis informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu, w tym korzystania z reklamy internetowej. Informacje te pozwalają m.in. oceniać „IGTS” zainteresowanie treściami zamieszczonymi w na stronie internetowej oraz skuteczność internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować które treści i ile razy zostały wyświetlone. Używane pliki cookies służą także do pomiaru skuteczności wiadomości marketingowych Sklepu, poprzez informowanie, czy Klient otworzył, marketingową wiadomość e-mail, którą otrzymał;

·       pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające spersonalizowanie aktywności Klienta i umożliwić mu skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują, w szczególności zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m.in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła. Informują także, w jaki sposób strona internetowa jest wykorzystywana, w tym do informowania Sklepu o tym, czy podczas korzystania z niej pojawiają się komunikaty o błędach. Pliki cookies tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.

·       pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez serwis lub współpracujących z nim partnerów lub dostawców usług na stronach internetowych innych podmiotów i przy użyciu mediów społecznościowych, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp. Te pliki cookie mogą zbierać informacje zachowaniach Klienta w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii zakupów Klienta lub zawartości jego koszyka. Oznacza to, że można zobaczyć reklamy Sklepu zarówno na jego stronie internetowej oraz na stronach internetowych innych podmiotów, a na jego stronie internetowej mogą być również wyświetlane reklamy innych podmiotów.

·       pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów, z których korzysta Klient z serwisem www.galeria.tworcowsztuki.pl.

16. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez „IGTS”, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Ponadto Klient posiada prawo do

·       żądania sprostowania informacji o sobie lub swoich danych osobowych - w przypadku, gdy w jego ocenie są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje;

·       zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym wobec odniesieniu do marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu zostanie on rozpatrzony przez „IGTS”, który w przypadku uzasadnionego żądania może je usunąć albo ograniczyć ich wykorzystanie albo zaprzestać ich wykorzystywania do celów marketingu bezpośredniego;

·       żądania ograniczenia przetwarzania - „IGTS” może ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, Klient kwestionuje kompletność lub dokładność przechowywanych danych osobowych lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie żąda ich usunięcia;

·       żądania usunięcia danych - „IGTS” może usunąć dane osobowe Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, nie istnieje konieczność ich przechowywania, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem;

·       przenoszenia danych, które pozwala Klientowi bez dodatkowych kosztów przekazywać je innym podmiotom w celu korzystania z usług świadczonych przez nich; przenoszenie polega na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie wykorzystywanym przez „IGTS”;

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Żądanie wglądu do danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez „IGTS” lub skorzystania z innych praw, w tym prawa do informacji o danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez niego, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania, należy zgłosić pod nr telefonu ………………. lub adresem poczty elektronicznej www.galeria.tworcowsztuki.pl. W przypadku żądania przeniesienia danych osobowych zostaną one przesłane do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

18. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. „IGTS” nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy Klient zmienia miejsce zamieszkania lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy lub dokonywaniem rozliczeń wymagają przesłania tych danych.

19. Szczegółowe informacje o prawach Klienta w zakresie ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza „Polityka prywatności” obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

 

 
 
 
 
 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.            Internetowa Galeria Twórców Sztuki (IGTS) jest prowadzona przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., Słocinie 9, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, NIP: 9950032775.
2.            IGTS jest serwisem transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż dzieł sztuki na domenie  galeria.tworcowsztuki.pl   Galeria Sztuki   IGTS pośredniczy w sprzedaży dzieł sztuki oraz zajmuje się promocją twórców dziel sztuki, udostępnia im swoją witrynę internetową w celu promocji i prezentacji stworzonych przez nich dzieł sztuki przeznaczonych na sprzedaż w IGTS.
3.            Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
3.1    Dzieło sztuki – dzieła wykonane własnoręcznie przez twórców oraz produkty rzemiosła artystycznego;
3.2    Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której  galeria sztuki  IGTS utworzyła dla niego konto;
3.3    Sprzedający – użytkownik oferujący do sprzedaży dzieła sztuki w ramach IGTS;
3.4    Kupujący – użytkownik, który złożył ofertę kupna dzieła sztuki wystawionego w  galerii sztuki   IGTS przez sprzedającego;
3.5    Konto – prowadzony dla użytkownika przez IGTS pod unikalną nazwą (login) zbiór danych i informacji o użytkowniku i o jego dotychczasowych transakcjach w ramach galerii sztuki  IGTS;
3.6    Rejestracja – procedura zakładania konta;
3.7    Regulamin – niniejszy regulamin IGTS.
4.         Warunki uczestnictwa w  galerii sztuki   IGTS
4.1    Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
4.2    Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nr rachunku bankowego oraz nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w galerii sztuki   IGTS (login) oraz hasła (Konta Zwykłe);
4.3    Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS, na warunkach określonych w regulaminie;
4.4    W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie I.4.4 regulaminu, kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyny.
         Należy w takiej sytuacji powiadomić  galerie sztuki  IGTS w formie pisemnej lub przez e-mail o rezygnacji z zakupu .
         Następnie należy dokonać zwrotu Dzieła na adres artysty , od którego zakupiono Dzieło , w opakowaniu oryginalnym , nie uszkodzonym.
            galeria sztuki  IGTS zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę tylko i wyłącznie na podany przez Kupującego rachunek bankowy , pomniejszoną o zryczałtowane koszty przesyłki poniesione wsześniej przez Sprzedającego  w wysokości 30 zł. .
            Zwrot środków nastąpi po potwierdzeniu przez artystę , że otrzymał Dzieło i że jest ono
nieuszkodzone.  
 
4.5    Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może uzależnić rejestrację lub korzystanie z  galerii sztuki   IGTS przez użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w punkcie I.4.2 regulaminu.
4.6    W wyniku prawidłowej rejestracji IGTS tworzy dla kupującego konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Kupujący uzyskuje dostęp do konta po podaniu w  galerii sztuki  IGTS nazwy i hasła (logowanie).
4.7    Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować zmienione dane. Zabrania się usuwania przez kupującego danych, o których mowa w punkcie I.4.2, w trakcie korzystania z usług  galerii sztuki   IGTS, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Kupujący nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy konta (loginu). Do każdego konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail;
4.8    Kupujący może posiadać wyłącznie jedno konto;
4.9   Kupującemu nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez użytkownika do działania w jego imieniu. Kupujący powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne;
4.10  Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez  galerie sztuki  IGTS w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez kupującego od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła kupujący natychmiast odzyska dostęp do konta.
 
 II. ZAWIERANIE TRANSAKCJI
 
 1.         Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., jako operator IGTS, umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży dzieł sztuki na zasadach określonych w regulaminie i w tym celu udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., poza przypadkami gdy sprzedawane dzieło sztuki jest jej własnością, nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy użytkownikami. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. pełni rolę wyłącznie pośrednika pomiędzy sprzedającym i kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez sprzedających prac. Za ewentualne roszczenia kupującego związane z rękojmią odpowiada tylko i wyłącznie sprzedający.
2.         Każde wystawione na sprzedaż dzieło sztuki może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie drobnymi szczegółami.  Galeria sztuki  IGTS nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z ustawień monitora.
3          W ramach IGTS sprzedający może wystawić dzieło sztuki wyłącznie z opcją „kup teraz”, w ramach której kupujący ma możliwość  nabycia wystawionego dzieła sztuki za określoną cenę w terminie DOSTĘPNOŚCI . Cena zawiera koszt transportu na terenie kraju.
 
4.         Proponowane przez sprzedających ceny, jak i inne warunki sprzedaży są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających  galerie sztuki  IGTS.
 
5.         Galeria Sztuki  IGTS nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu dostawy wyznaczono przez sprzedającego w rubryce DOSTĘPNOŚĆ
      5.1 Termin dostawy (DOSTĘPNOŚĆ) liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty.
 
        III. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY
   
1.         Aby wystawić dzieło na galerii sztuki  IGTS, sprzedający powinien stworzyć opis sprzedawanego dzieła sztuki. W tym celu sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie IGTS, poprzez zakładkę „dodaj dzieło,”     formularz sprzedaży.Tworząc opis dzieła sztuki, sprzedający określa ogół warunków transakcji, w tym cenę sprzedawanego dzieła sztuki oraz koszty przesyłki na terenie kraju. w przypadku zakupu dzieła gdy  adres        dostawy  jest poza krajem należy dzieło wysłać na adres galerii sztuki  IGTS  (patrz p. VI. 8). Do tak stworzonego opisu należy dodać fotografię sprzedawanego dzieła. Wystawiane na sprzedaż przez użytkownika dzieło powinno   zostać zaszeregowane do właściwej kategorii.
 2.        Po zatwierdzeniu przez sprzedającego treści opisu dzieła sztuki, jest ono udostępniane w IGTS i z tą chwilą sprzedający jest związany treścią opisu dzieła sztuki i wskazanej ceny sprzedaży,która obejmuje koszt dostawy na terenie kraju, a sprzedaż zostaje rozpoczęta po akceptacji przez IGTS zostaje  naliczona   wartość prowizji,  która  dolicza IGTS do ceny określonej przez sprzedającego.
3.         Poprzez wystawienie dzieła sztuki sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym dziełem sztuki nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której dzieło sztuki zostało wystawione na IGTS.
    
4.         Opis dzieła sztuki powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości dzieła sztuki, takich jak: jego jakość, rodzaj materiału, z jakiego dzieło sztuki zostało wykonane, itp. Opis dzieła sztuki powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie dzieła sztuki, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
     4.1  Opis dzieła sztuki nie moze zawierać treści  reklamowych. 
 
        IV. SPRZEDAŻ DZIEŁA SZTUKI
 
1.       Kupujący może zakupić wystawione do sprzedaży dzieło sztuki poprzez złożenie oferty kupna. W celu dokonania powyższej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie sprzedaży dzieła sztuki, następnie  zweryfikować jego   treść i potwierdzić swój wybór
2.      Z chwilą złożenia oferty kupna kupujący wyraża zgodę na przekazanie IGTS informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
3.     W trakcie wystawienia do sprzedaży dzieła sztuki Kupujący i inni Użytkownicy mogą za pośrednictwem IGTS zadawać sprzedającemu pytania związane z zawieraniem transakcji na  galerii sztuki IGTS.
4.     Do zawarcia umowy sprzedaży wystawionego przez sprzedającego dzieła sztuki dochodzi w momencie złożenia przez kupującego oferty za pośrednictwem formularza „kup teraz”, a następnie zweryfikowania jego treści i potwierdzenia wyboru. Kupujący dokonując transakcji wyraża zgodę na przelew środków z tytułu ceny kupowanego dzieła na rachunek bankowy IGTS.
5.   Niezwłocznie po zaksięgowaniu przez  galerie sztuki  IGTS wpłaty od kupującego, sprzedający otrzymuje informacje o dokonanej zapłacie oraz o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres  na który należy wysłać dzieło.
 
      V. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 
  1. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży kupujący otrzyma od IGTS informację o nr rachunku bankowego, na który kupujący ma obowiązek uiścić cenę zakupionego towaru w której jest zawarty koszt dostawy w wysokości 30zł. W tytule przelewu należy wskazać nazwę pracy oraz numer zamówienia. Zapłata ceny nie może nastąpić później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia transakcji sprzedaży. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazany  przez IGTS  rachunek bankowy.
 
  1. Brak zapłaty za zakupione dzieło sztuki powoduje automatyczne zawieszenie konta kupującego.
 
      2.1  Niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto IGTS, galeria sztuki IGTS  informuje o powyższym za pomocą poczt elektronicznej sprzedającego. Po uzyskaniu przedmiotowej informacji sprzedający jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 dni         doręczyć, w sposób      wskazany w opisie sprzedaży dzieło sztuki na adres podany przez kupującego (adres wskazany przy rejestracji kupującego, bądź nowy adres kupującego przesłany sprzedającemu przed datą realizacji przesyłki). Termin uważa się za zachowany, jeżeli      sprzedający przed jego upływem nadał przesyłkę w Urzędzie Pocztowym lub u innego operatora alternatywnego wskazanego w opisie sprzedaży dzieła sztuki. Sprzedający jest zobowiązany do   poinformowania IGTS  o dokonanej wysyłce. Galeria sztuki  IGTS nie odpowiada  za uszkodzenia przesyłki wysyłanej na terenie kraju.
     2.2  W przypadku, gdy sprzedaż dzieła dokonana jest poza granice Polski, Sprzedający przesyła dzieło na adres IGTS, galeria sztuki  IGTS ubezpiecza przesyłkę na własny koszt i wysyła ją na adres Kupującego. W tym przypadku koszty przesyłki   uzgadniane sa  pomiędzy IGTS a Kupującym.
      2.3  Brak doręczenia dzieła sztuki w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne zawieszenie konta sprzedającego. Powyższe nie wyłącza prawa kupującego do dochodzenia wydania dzieła sztuki na ogólnych zasadach prawa  cywilnego.
 
  1. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zakupionego dzieła sztuki przez kupującego, jest on zobowiązany powiadomić o powyższym za pomocą poczty elektronicznej galerie sztuki  IGTS, która nie później niż 14dni po otrzymaniu przedmiotowej informacji przelewa cenę sprzedanego dzieła sztuki  pomniejszone o należną IGTS prowizję na konto sprzedającego. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego IGTS.
 
  1. Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady dzieła sztuki, o których kupujący wiedział, w szczególności na te, które sprzedający ujawnił w opisie sprzedawanego przedmiotu.
 
  1. W przypadku gdy adres dostawy jest poza granicami kraju, sprzedający jest obowiązany wysłać dzieło na adres galerii sztuki   IGTS. Dzieło zostanie dodatkowo zabezpieczone, ubezpieczone i wysłane na wskazany przez kupującego adres po uprzednim ustaleniu kosztów dostawy.
 
       VI. ROLA LEXXIT MEBEL PRODUCTION & TRADING SP. Z O.O.
 
  1. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach IGTS ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność dzieł sztuki sprzedawanych w ramach galerii sztuki  IGTS, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, zdolność sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność użytkowników składających oferty kupna. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za faktyczne niezawarcie przez użytkowników umowy.
 
  1. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. nie sprawdza dzieł sztuki oferowanych w ramach IGTS, zastrzega sobie jednak możliwość usunięcia oferowanego do sprzedaży dzieła sztuki w przypadku naruszenia przez sprzedającego niniejszego regulaminu.
 
  1. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony konto kupującego w przypadku, o którym mowa w treści punktu VI.2 i VI.4 regulaminu, gdy działania kupującego naruszają postanowienia regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. lub IGTS, w inny sposób szkodzą Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. lub IGTS, bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. I.4.2. Niezależnie od zawieszenia konta kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o.
 
  1. W przypadku zawieszenia konta kupujący posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS. Wraz z zawieszeniem konta wszystkie oferty sprzedaży dzieł sztuki wystawione przez sprzedającego zostają usunięte.
 
5.        LEXXIT MEBEL Production & Trading Spółka z o.o. nie jest stroną w zamówieniach, ani pełnomocnikiem/przedstawicielem żadnej ze stron. Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia procedury zamawiania.
6.        Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. dokłada szczególnej staranności by zapewnić kupującym wysoką jakość realizowanych przez Galerię Twórców Sztuki, zamówień. Na podstawie umów zawartych ze współpracującymi (firmami), Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. zapewnia kupującemu prawidłową realizację transakcji zawartej przez niego z Galeria Twórców Sztuki  za pomocą serwisu Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji zamówienia wykazanej przez kupującego w trakcie postępowania reklamacyjnego, Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. udziela kupującemu rekompensaty do wysokości faktycznie zapłaconej kwoty za reklamowane Zamówienie. Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub innego wynagrodzenia za szkody przekraczające zwrot kosztów Zamówienia.
7.        W przypadku zgłaszanych przez kupującego problemów z realizacją Zamówienia przez Galerię Sztuki, Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane Strony.
8.         Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 
       VII. OPŁATY
1.         Usługi świadczone przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS są odpłatne. Opłata za usługi polega na obowiązku zapłaty przez kupującego ceny dzieła, która zawiera koszty dostawy.
       VIII. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1.         Wszelkie działania podejmowane przez kupującego w ramach  galerii sztuki   IGTS powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2.         Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych IGTS, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. za wyjątkiem wyraźnej zgody Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o.
 
       IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.         Prywatność i poufność
1.1    Podane przez kupujących dane osobowe Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz godnie z polityką ochrony prywatności zawartą w załączniku nr 2 do regulaminu;
1.2    Kupującym ujawniane są dane osobowe innych użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą;
1.3    Kupujący zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, które otrzymał od  galerii sztuki   IGTS w związku z korzystaniem z serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od IGTS informacje użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem transakcji na serwisie IGTS.
2.         Zmiany regulaminu.
2.1    Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., który nie może być jednak krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w IGTS zmienionego regulaminu.
3.         Rozwiązanie umowy.
3.1    Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę z Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. (dotyczącą określonego konta) poprzez przesłanie do Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie staje się skuteczne z dniem odebrania przedmiotowego oświadczenia przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. Pomimo rozwiązania umowy kupujący jest jednak zobowiązany do zapłaty całości należności wobec Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. powstałych przed dniem rozwiązania umowy;
3.2    Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że pomimo wypowiedzenia umowy użytkownik jest jednak zobowiązany do zapłaty całości należności wobec Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. powstałych przed dniem rozwiązania umowy.
 

 Rejestracja na IGTS jest wyrażeniem zgody na przetważanie danych osobowych  wyłącznie w celu pośredniczenia pomiędzy kupującym i sprzedającym. Dane osobowę nie są dostępne publicznie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                        REGULAMIN SPRZEDAŻY W IGTS

 

                      INFORMACJE   DLA ARTYSTÓW

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internetowa Galeria Twórców Sztuki (IGTS) jest prowadzona przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., Słocinie 9, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, NIP: 9950032775.
2. IGTS jest serwisem transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż dzieł sztuki na domenie galeria.tworcowsztuki.pl IGTS pośredniczy w sprzedaży dzieł sztuki oraz zajmuje się promocją artystów profecjonalnych, udostępnia im swoją witrynę internetową w celu promocji i prezentacji stworzonych przez nich dzieł sztuki przeznaczonych na sprzedaż w IGTS.
3. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
3.1 Dzieło sztuki – dzieła wykonane własnoręcznie przez twórców oraz produkty rzemiosła artystycznego:   Obrazy olejne, akrylowe,  Akwarele, Pastele, Grafiki ,Rzeźby.
3.2 Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której IGTS utworzyła dla niego konto;
3.3 Sprzedający – artysta profesjonalny oferujący do sprzedaży dzieła sztuki w ramach IGTS;
3.4 Kupujący – użytkownik, który złożył ofertę kupna dzieła sztuki wystawionego w IGTS przez sprzedającego;
3.5 Konto – prowadzony dla użytkownika przez IGTS pod unikalną nazwą (login) zbiór danych i informacji o użytkowniku i o jego dotychczasowych transakcjach w ramach IGTS;
3.6 Rejestracja – procedura zakładania konta;
3.7 Regulamin – niniejszy regulamin IGTS.
4. Warunki uczestnictwa w IGTS
4.1 Sprzedającymi mogą być:
- Artyści Profesjionalni, którzy posiadaja wykształcenie plastyczne. 
- Członkowie Stowarzyszeń Artystycznych.  
- Organizacyjne Artystyczne posiadające osobowość prawną.
 
4.2 Sprzedający w celu rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska,fotografi, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nr rachunku bankowego oraz nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w IGTS (login) oraz hasła (Konta Zwykłe);
4.3 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS, na warunkach określonych w regulaminie;
4.3.1 Dane osobowe są chronione i służą wyłącznie do celów administracyjnych umożliwiających dokonania sprzedaży  dzieła w imieniu sprzedającego.
4.4 W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie I.4.4 regulaminu, sprzedający może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje sprzedającemu, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach IGTS, w szczególności: wystawił dzieło sztuki do sprzedaży, lub dokonał zakupu dzieła sztuki;
4.5 Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może uzależnić rejestrację lub korzystanie z IGTS przez sprzedającego od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w punkcie I.4.2 regulaminu.
4.6 W wyniku prawidłowej rejestracji IGTS tworzy dla sprzedającego konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Sprzedającyuzyskuje dostęp do konta po podaniu w IGTS nazwy i hasła (logowanie). Sprzedający ma obowiązek wklejenia do profilu użytkownika swoją fotografię – nie może to być zdjęcie dzieła bądź też inne zdjęcie nie przedstawiające użytkownika.Sprzedający ma ponadto obowiązek wypełnić swoje CV do profilu. Podczas wpisywania danych do profilu zakazane jest wpisywanie jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych. Profil zawierający takie znaki nie zostanie aktywowany;
4.7 Konto zawiera dane sprzedającego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować zmienione dane. 
4.8 Sprzedającymoże posiadać wyłącznie jedno konto;
4.9 Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zablokowania konta jeśli w terminie 10dni od rejestracji nie zostanie wystawione do sprzedaży żadne dzieło. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez sprzedającego od dokonania należytych  zmiany . Po dokonaniu zmiany sprzedający natychmiast odzyska dostęp do konta.
4.10 IGTS nie pobiera prowizji za udostępnienie miejsca  na platformie  za pierwsze 20 prac.  Prace  powyżej 20 należy  opłacić 1 zł od  1 pracy na czas 30 dni. Prace podlegają weryfikacji. Miejsce  na portalu jest udostępniane na okres 30dni, po tym terminie dzieła, które nie zostały sprzedane zostaną po okresie 30 dni deaktywowane, do ponownej aktywacji przez artystę i ponownej opłacie  prac  gdy przekraczają  ilość 20.   Do 20 prac nie ma żadnej opłaty.
 
 
 
II. ZAWIERANIE TRANSAKCJI
 1. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., jako operator IGTS, umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży dzieł sztuki na zasadach określonych w regulaminie i w tym celu udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., poza przypadkami gdy sprzedawane dzieło sztuki jest jej własnością, nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy użytkownikami. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. pełni rolę wyłącznie pośrednika pomiędzy sprzedającym i kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez sprzedających prac. Za ewentualne roszczenia kupującego związane z rękojmią odpowiada tylko i wyłącznie sprzedający.
2.
3 W ramach IGTS sprzedający może wystawić dzieło sztuki wyłącznie z opcją „kup teraz”, w ramach której kupujący ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego dzieła sztuki za określoną cenę.
4. Proponowane przez sprzedających ceny, jak i inne warunki sprzedaży są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających IGTS.
4.1 Do ustalonej przez sprzedawcę ceny sprzedaży IGTS ( niemniejsza niż 250zł ) automatycznie dolicza swoją prowizję w wysokości 15% określonej ceny. Prowizja jest zaokrąglana do pełnych złotych.
5. IGTS nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu dostawy wyznaczono przez sprzedającego w rubryce DOSTĘPNOŚĆ
 5.1 Termin dostawy (DOSTĘPNOŚĆ) liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty.
 5.2 Kupujący ma prawo do zwrotu należności i rezygnacji z zakupu w momencie przekroczenia terminu dostawy.
6. IGTS ma prawo do wycofania dzieła ze sprzedaży, bez podawania przyczyny.
7. Wybrane Dzieła przez IGTS w przeciągu 48 godzin, zostana  wystawiane do sprzedaży.
7.1 IGTS nie ma obowiązku składania wyjasnień w przypadku nie wstawienia  dzieła do sprzedaży.
 
III. ZAKAZANE
1. Sprzedający zobowiązują się do nie wystawiania na IGTS dzieł sztuki o treści zabronionej przez prawo (zawierających elementy pornograficzne, naruszające uczucia religijne, zawierające zakazane symbole, itp.) oraz dzieł, których obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
2. umieszczanie na IGTS treści reklamowych, linków do stron www, galerii, sklepów, blogów itp.
3. umieszczanie w profilu artysty fotografii z reklamą, bądź innych zdjęć.
4. wystawianie prac na IGTS sprzedawcom posiadajacym autorski sklep internetowy.
5. wstawianie zdjęć markowanych nazwą galerii, strona internetowa ..itp takie zdjecia nie bedą aktywowane.
6. wstawianie na galerie IGTS obrazów wystawianych na Allegro.
7.rejestracja wyłacznie w celach reklamowych własnej działalności, jak równiez bez wystawienia dzieł do sprzedaży.
    7.1 konto  nie zawierajace żadnych dzieł do sprzedaży  nie brdzie wyświetlane na portalu..
8. wystawiania ponownie  dzieł, które nie uzyskały akceptacji i nie zotały wystawione do sprzedaży.
9. wystawianie ponownie  dzieł, które z powodów niskiej ogladalności zostały wycofane ze sprzedaży.
10.  wystawianie dzieł do niewłasciwych kategorii  np. Akwareli do  kategorii Obrazów Olejnych.
 
 IV. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY
 1. Aby wystawić dzieło sztuki na IGTS, sprzedający powinien stworzyć opis sprzedawanego dzieła sztuki. W tym celu sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie IGTS, poprzez zakładkę „dodaj dzieło,” formularz sprzedaży. Tworząc opis dzieła sztuki, sprzedający określa ogół warunków transakcji, w tym cenę sprzedawanego dzieła sztuki oraz koszty przesyłki na terenie kraju. w przypadku zakupu dzieła gdy adres dostawy jest poza krajem należy dzieło wysłać na adres IGTS (patrz p. VI. 8). Do tak stworzonego opisu należy dodać fotografię sprzedawanego dzieła. Wystawiane na sprzedaż przez użytkownika dzieło powinno zostać zaszeregowane do właściwej kategorii.
2. Po zatwierdzeniu przez sprzedającego treści opisu dzieła sztuki, jest ono udostępniane w IGTS i z tą chwilą sprzedający jest związany treścią opisu dzieła sztuki i wskazanej ceny sprzedaży, a sprzedaż zostaje rozpoczęta po określeniu wartość prowizji która dolicza IGTS do ceny określonej przez sprzedającego.
3. Poprzez wystawienie dzieła sztuki sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym dziełem sztuki nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której dzieło sztuki zostało wystawione na IGTS.
4. Opis dzieła sztuki powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości dzieła sztuki, takich jak: jego jakość, rodzaj materiału, z jakiego dzieło sztuki zostało wykonane, itp. Opis dzieła sztuki powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie dzieła sztuki, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
5. Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie dzieła sztuki, nie może dokonać zmian treści zawartej w tym opisie. Sprzedający nie może usunąć dzieła po jego sprzedaży.
6. Sprzedający jest obowiązany do stałego monitorowania sprzedaży wystawionych przez siebie dzieł, tak aby nie dopuścić do ewentualnej wielokrotnej sprzedaży tego samego dzieła na różnych galeriach.
 
V. SPRZEDAŻ DZIEŁA SZTUKI
1. Kupujący może zakupić wystawione do sprzedaży dzieło sztuki poprzez złożenie oferty kupna. W celu dokonania powyższej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie sprzedaży dzieła sztuki, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.
2. Z chwilą złożenia oferty kupna kupujący wyraża zgodę na przekazanie IGTS informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. W trakcie wystawienia do sprzedaży dzieła sztuki Kupujący i inni Użytkownicy mogą za pośrednictwem IGTS zadawać sprzedającemu pytania związane z zawieraniem transakcji na IGTS.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży wystawionego przez sprzedającego dzieła sztuki dochodzi w momencie złożenia przez kupującego oferty za pośrednictwem formularza „kup teraz”, a następnie zweryfikowania jego treści i potwierdzenia wyboru. Kupujący dokonując transakcji wyraża zgodę na przelew środków z tytułu ceny kupowanego dzieła na rachunek bankowy IGTS.
5. Niezwłocznie po zaksięgowaniu przez IGTS wpłaty od kupującego, sprzedający otrzymuje informacje o dokonanej zapłacie oraz o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres na który należy wysłać dzieło.
 
VI. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży kupujący otrzyma od IGTS informację o nr rachunku bankowego, na który kupujący ma obowiązek uiścić cenę zakupionego towaru oraz cenę doręczenia dzieła sztuki opisaną przez sprzedającego w opisie dzieła sztuki. W tytule przelewu należy wskazać nazwę pracy oraz numer zamówienia. Zapłata ceny nie może nastąpić później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia transakcji sprzedaży. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazany sprzedającemu rachunek bankowy.
2.Brak zapłaty za zakupione dzieło sztuki powoduje automatyczne zawieszenie konta kupującego. Powyższe nie wyłącza prawa sprzedającego do dochodzenia zapłaty za sprzedane dzieło sztuki na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
3. Niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto IGTS, IGTS informuje o powyższym za pomocą poczt elektronicznej sprzedającego. Po uzyskaniu przedmiotowej informacji sprzedający jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 dni doręczyć, w sposób wskazany w opisie sprzedaży dzieło sztuki na adres podany przez kupującego . Termin uważa się za zachowany, jeżeli sprzedający przed jego upływem nadał przesyłkę w Urzędzie Pocztowym lub u innego operatora alternatywnego wskazanego w opisie sprzedaży dzieła sztuki. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania kupującego o dokonanej wysyłce. IGTS nie odpowiada za uszkodzenia przesyłki wysyłanej na terenie kraju.
W przypadku, gdy sprzedaż dzieła dokonana jest poza granice Polski, Sprzedający przesyła dzieło na adres IGTS, IGTS wysyła na adres Kupującego, Kupujacy zobowiazuje sie pokryć ewentualne koszty celne. 
 W tej sytuacji opłata za przesyłkę uzgadniana jest pomiędzy IGTS a Kupującym .
4.Brak doręczenia dzieła sztuki w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne zawieszenie konta sprzedającego. Powyższe nie wyłącza prawa kupującego do dochodzenia wydania dzieła sztuki na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
5.Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zakupionego dzieła sztuki przez kupującego, jest on zobowiązany powiadomić o powyższym za pomocą poczty elektronicznej IGTS, która nie później niż 7dni po otrzymaniu przedmiotowej informacji przelewa cenę sprzedanego dzieła sztuki oraz koszty przesyłki pomniejszone o należną IGTS prowizję na konto sprzedającego. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego IGTS.
6.Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady dzieła sztuki, o których kupujący wiedział, w szczególności na te, które sprzedający ujawnił w opisie sprzedawanego przedmiotu.
7.W przypadku wycofania się sprzedającego z zawartej umowy sprzedaży jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz IGTS 10% wartosci umowy.  Powyższe nie zwalnia jednak sprzedającego od ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem kupującego na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji IGTS zwraca kupującemu zapłatę za niesfinalizowaną transakcję.
8. W przypadku, gdy Sprzedajacy nie zawarł w cenie wszystkich kosztów zwiazanych z dostarczeniem dzieła np. opłat celnych jest zobowiazany do ich pokrycia i wyraza zgode na odliczenie takiej kwoty od  należności jaką IGTS jest zobowiazany do przelania na rzecz Sprzedawcy.
 
 
logoZPTS
mielcarek
RENESANS1
szał dla plastyków
WKK
Artyści IGTS
Zapisz się
Informacje o nowościach i promocjach w Galerii Sztuki.
Prosimy o podanie swojego adresu e-mail.
Promujemy
Autor: Włodek Rybacki Tytuł dzieła: Chwila