Polski English
Zaloguj się
Autor: Andrzej Binkowski Tytuł dzieła: Archanioł Uriel
Ostatnio wystawione
ZAP
Regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z  GALERII SZTUKI   IGTS
 
Galeria Sztuki  udostepnia miejsce na portalu artystom profesjonalnym zrzeszonym i niezrzeszonym 
 
 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.            Internetowa Galeria Twórców Sztuki (IGTS) jest prowadzona przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., Słocinie 9, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, NIP: 9950032775.
2.            IGTS jest serwisem transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż dzieł sztuki na domenie  galeria.tworcowsztuki.pl   Galeria Sztuki   IGTS pośredniczy w sprzedaży dzieł sztuki oraz zajmuje się promocją twórców dziel sztuki, udostępnia im swoją witrynę internetową w celu promocji i prezentacji stworzonych przez nich dzieł sztuki przeznaczonych na sprzedaż w IGTS.
3.            Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
3.1    Dzieło sztuki – dzieła wykonane własnoręcznie przez twórców oraz produkty rzemiosła artystycznego;
3.2    Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której  galeria sztuki  IGTS utworzyła dla niego konto;
3.3    Sprzedający – użytkownik oferujący do sprzedaży dzieła sztuki w ramach IGTS;
3.4    Kupujący – użytkownik, który złożył ofertę kupna dzieła sztuki wystawionego w  galerii sztuki   IGTS przez sprzedającego;
3.5    Konto – prowadzony dla użytkownika przez IGTS pod unikalną nazwą (login) zbiór danych i informacji o użytkowniku i o jego dotychczasowych transakcjach w ramach galerii sztuki  IGTS;
3.6    Rejestracja – procedura zakładania konta;
3.7    Regulamin – niniejszy regulamin IGTS.
4.         Warunki uczestnictwa w  galerii sztuki   IGTS
4.1    Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
4.2    Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nr rachunku bankowego oraz nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w galerii sztuki   IGTS (login) oraz hasła (Konta Zwykłe);
4.3    Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS, na warunkach określonych w regulaminie;
4.4    W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie I.4.4 regulaminu, kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyny.
         Należy w takiej sytuacji powiadomić  galerie sztuki  IGTS w formie pisemnej lub przez e-mail o rezygnacji z zakupu .
         Następnie należy dokonać zwrotu Dzieła na adres artysty , od którego zakupiono Dzieło , w opakowaniu oryginalnym , nie uszkodzonym.
            galeria sztuki  IGTS zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę tylko i wyłącznie na podany przez Kupującego rachunek bankowy , pomniejszoną o zryczałtowane koszty przesyłki poniesione wsześniej przez Sprzedającego  w wysokości 30 zł. .
            Zwrot środków nastąpi po potwierdzeniu przez artystę , że otrzymał Dzieło i że jest ono
nieuszkodzone.  
 
4.5    Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może uzależnić rejestrację lub korzystanie z  galerii sztuki   IGTS przez użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w punkcie I.4.2 regulaminu.
4.6    W wyniku prawidłowej rejestracji IGTS tworzy dla kupującego konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Kupujący uzyskuje dostęp do konta po podaniu w  galerii sztuki  IGTS nazwy i hasła (logowanie).
4.7    Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować zmienione dane. Zabrania się usuwania przez kupującego danych, o których mowa w punkcie I.4.2, w trakcie korzystania z usług  galerii sztuki   IGTS, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Kupujący nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy konta (loginu). Do każdego konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail;
4.8    Kupujący może posiadać wyłącznie jedno konto;
4.9   Kupującemu nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez użytkownika do działania w jego imieniu. Kupujący powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne;
4.10  Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez  galerie sztuki  IGTS w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez kupującego od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła kupujący natychmiast odzyska dostęp do konta.
 
 II. ZAWIERANIE TRANSAKCJI
 
 1.         Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., jako operator IGTS, umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży dzieł sztuki na zasadach określonych w regulaminie i w tym celu udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., poza przypadkami gdy sprzedawane dzieło sztuki jest jej własnością, nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy użytkownikami. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. pełni rolę wyłącznie pośrednika pomiędzy sprzedającym i kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez sprzedających prac. Za ewentualne roszczenia kupującego związane z rękojmią odpowiada tylko i wyłącznie sprzedający.
2.         Każde wystawione na sprzedaż dzieło sztuki może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie drobnymi szczegółami.  Galeria sztuki  IGTS nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z ustawień monitora.
3          W ramach IGTS sprzedający może wystawić dzieło sztuki wyłącznie z opcją „kup teraz”, w ramach której kupujący ma możliwość  nabycia wystawionego dzieła sztuki za określoną cenę w terminie DOSTĘPNOŚCI . Cena zawiera koszt transportu na terenie kraju.
 
4.         Proponowane przez sprzedających ceny, jak i inne warunki sprzedaży są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających  galerie sztuki  IGTS.
 
5.         Galeria Sztuki  IGTS nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu dostawy wyznaczono przez sprzedającego w rubryce DOSTĘPNOŚĆ
      5.1 Termin dostawy (DOSTĘPNOŚĆ) liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty.
 
        III. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY
   
1.         Aby wystawić dzieło na galerii sztuki  IGTS, sprzedający powinien stworzyć opis sprzedawanego dzieła sztuki. W tym celu sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie IGTS, poprzez zakładkę „dodaj dzieło,”     formularz sprzedaży.Tworząc opis dzieła sztuki, sprzedający określa ogół warunków transakcji, w tym cenę sprzedawanego dzieła sztuki oraz koszty przesyłki na terenie kraju. w przypadku zakupu dzieła gdy  adres        dostawy  jest poza krajem należy dzieło wysłać na adres galerii sztuki  IGTS  (patrz p. VI. 8). Do tak stworzonego opisu należy dodać fotografię sprzedawanego dzieła. Wystawiane na sprzedaż przez użytkownika dzieło powinno   zostać zaszeregowane do właściwej kategorii.
 2.        Po zatwierdzeniu przez sprzedającego treści opisu dzieła sztuki, jest ono udostępniane w IGTS i z tą chwilą sprzedający jest związany treścią opisu dzieła sztuki i wskazanej ceny sprzedaży,która obejmuje koszt dostawy na terenie kraju, a sprzedaż zostaje rozpoczęta po akceptacji przez IGTS zostaje  naliczona   wartość prowizji,  która  dolicza IGTS do ceny określonej przez sprzedającego.
3.         Poprzez wystawienie dzieła sztuki sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym dziełem sztuki nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której dzieło sztuki zostało wystawione na IGTS.
    
4.         Opis dzieła sztuki powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości dzieła sztuki, takich jak: jego jakość, rodzaj materiału, z jakiego dzieło sztuki zostało wykonane, itp. Opis dzieła sztuki powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie dzieła sztuki, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
     4.1  Opis dzieła sztuki nie moze zawierać treści  reklamowych. 
 
        IV. SPRZEDAŻ DZIEŁA SZTUKI
 
1.       Kupujący może zakupić wystawione do sprzedaży dzieło sztuki poprzez złożenie oferty kupna. W celu dokonania powyższej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie sprzedaży dzieła sztuki, następnie  zweryfikować jego   treść i potwierdzić swój wybór
2.      Z chwilą złożenia oferty kupna kupujący wyraża zgodę na przekazanie IGTS informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
3.     W trakcie wystawienia do sprzedaży dzieła sztuki Kupujący i inni Użytkownicy mogą za pośrednictwem IGTS zadawać sprzedającemu pytania związane z zawieraniem transakcji na  galerii sztuki IGTS.
4.     Do zawarcia umowy sprzedaży wystawionego przez sprzedającego dzieła sztuki dochodzi w momencie złożenia przez kupującego oferty za pośrednictwem formularza „kup teraz”, a następnie zweryfikowania jego treści i potwierdzenia wyboru. Kupujący dokonując transakcji wyraża zgodę na przelew środków z tytułu ceny kupowanego dzieła na rachunek bankowy IGTS.
5.   Niezwłocznie po zaksięgowaniu przez  galerie sztuki  IGTS wpłaty od kupującego, sprzedający otrzymuje informacje o dokonanej zapłacie oraz o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres  na który należy wysłać dzieło.
 
      V. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 
  1. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży kupujący otrzyma od IGTS informację o nr rachunku bankowego, na który kupujący ma obowiązek uiścić cenę zakupionego towaru w której jest zawarty koszt dostawy w wysokości 30zł. W tytule przelewu należy wskazać nazwę pracy oraz numer zamówienia. Zapłata ceny nie może nastąpić później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia transakcji sprzedaży. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazany  przez IGTS  rachunek bankowy.
 
  1. Brak zapłaty za zakupione dzieło sztuki powoduje automatyczne zawieszenie konta kupującego.
 
      2.1  Niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto IGTS, galeria sztuki IGTS  informuje o powyższym za pomocą poczt elektronicznej sprzedającego. Po uzyskaniu przedmiotowej informacji sprzedający jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 dni         doręczyć, w sposób      wskazany w opisie sprzedaży dzieło sztuki na adres podany przez kupującego (adres wskazany przy rejestracji kupującego, bądź nowy adres kupującego przesłany sprzedającemu przed datą realizacji przesyłki). Termin uważa się za zachowany, jeżeli      sprzedający przed jego upływem nadał przesyłkę w Urzędzie Pocztowym lub u innego operatora alternatywnego wskazanego w opisie sprzedaży dzieła sztuki. Sprzedający jest zobowiązany do   poinformowania IGTS  o dokonanej wysyłce. Galeria sztuki  IGTS nie odpowiada  za uszkodzenia przesyłki wysyłanej na terenie kraju.
     2.2  W przypadku, gdy sprzedaż dzieła dokonana jest poza granice Polski, Sprzedający przesyła dzieło na adres IGTS, galeria sztuki  IGTS ubezpiecza przesyłkę na własny koszt i wysyła ją na adres Kupującego. W tym przypadku koszty przesyłki   uzgadniane sa  pomiędzy IGTS a Kupującym.
      2.3  Brak doręczenia dzieła sztuki w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne zawieszenie konta sprzedającego. Powyższe nie wyłącza prawa kupującego do dochodzenia wydania dzieła sztuki na ogólnych zasadach prawa  cywilnego.
 
  1. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zakupionego dzieła sztuki przez kupującego, jest on zobowiązany powiadomić o powyższym za pomocą poczty elektronicznej galerie sztuki  IGTS, która nie później niż 14dni po otrzymaniu przedmiotowej informacji przelewa cenę sprzedanego dzieła sztuki  pomniejszone o należną IGTS prowizję na konto sprzedającego. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego IGTS.
 
  1. Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady dzieła sztuki, o których kupujący wiedział, w szczególności na te, które sprzedający ujawnił w opisie sprzedawanego przedmiotu.
 
  1. W przypadku gdy adres dostawy jest poza granicami kraju, sprzedający jest obowiązany wysłać dzieło na adres galerii sztuki   IGTS. Dzieło zostanie dodatkowo zabezpieczone, ubezpieczone i wysłane na wskazany przez kupującego adres po uprzednim ustaleniu kosztów dostawy.
 
       VI. ROLA LEXXIT MEBEL PRODUCTION & TRADING SP. Z O.O.
 
  1. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach IGTS ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność dzieł sztuki sprzedawanych w ramach galerii sztuki  IGTS, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, zdolność sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność użytkowników składających oferty kupna. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za faktyczne niezawarcie przez użytkowników umowy.
 
  1. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. nie sprawdza dzieł sztuki oferowanych w ramach IGTS, zastrzega sobie jednak możliwość usunięcia oferowanego do sprzedaży dzieła sztuki w przypadku naruszenia przez sprzedającego niniejszego regulaminu.
 
  1. Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony konto kupującego w przypadku, o którym mowa w treści punktu VI.2 i VI.4 regulaminu, gdy działania kupującego naruszają postanowienia regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. lub IGTS, w inny sposób szkodzą Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. lub IGTS, bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. I.4.2. Niezależnie od zawieszenia konta kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o.
 
  1. W przypadku zawieszenia konta kupujący posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS. Wraz z zawieszeniem konta wszystkie oferty sprzedaży dzieł sztuki wystawione przez sprzedającego zostają usunięte.
 
5.        LEXXIT MEBEL Production & Trading Spółka z o.o. nie jest stroną w zamówieniach, ani pełnomocnikiem/przedstawicielem żadnej ze stron. Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia procedury zamawiania.
6.        Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. dokłada szczególnej staranności by zapewnić kupującym wysoką jakość realizowanych przez Galerię Twórców Sztuki, zamówień. Na podstawie umów zawartych ze współpracującymi (firmami), Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. zapewnia kupującemu prawidłową realizację transakcji zawartej przez niego z Galeria Twórców Sztuki  za pomocą serwisu Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji zamówienia wykazanej przez kupującego w trakcie postępowania reklamacyjnego, Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. udziela kupującemu rekompensaty do wysokości faktycznie zapłaconej kwoty za reklamowane Zamówienie. Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub innego wynagrodzenia za szkody przekraczające zwrot kosztów Zamówienia.
7.        W przypadku zgłaszanych przez kupującego problemów z realizacją Zamówienia przez Galerię Sztuki, Lexxit Mebel Production & Trading Spółka z o.o. dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane Strony.
8.         Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 
       VII. OPŁATY
1.         Usługi świadczone przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. w ramach IGTS są odpłatne. Opłata za usługi polega na obowiązku zapłaty przez kupującego ceny dzieła, która zawiera koszty dostawy.
       VIII. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1.         Wszelkie działania podejmowane przez kupującego w ramach  galerii sztuki   IGTS powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2.         Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych IGTS, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. za wyjątkiem wyraźnej zgody Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o.
 
       IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.         Prywatność i poufność
1.1    Podane przez kupujących dane osobowe Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz godnie z polityką ochrony prywatności zawartą w załączniku nr 2 do regulaminu;
1.2    Kupującym ujawniane są dane osobowe innych użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą;
1.3    Kupujący zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, które otrzymał od  galerii sztuki   IGTS w związku z korzystaniem z serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od IGTS informacje użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem transakcji na serwisie IGTS.
2.         Zmiany regulaminu.
2.1    Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o., który nie może być jednak krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w IGTS zmienionego regulaminu.
3.         Rozwiązanie umowy.
3.1    Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę z Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. (dotyczącą określonego konta) poprzez przesłanie do Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie staje się skuteczne z dniem odebrania przedmiotowego oświadczenia przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. Pomimo rozwiązania umowy kupujący jest jednak zobowiązany do zapłaty całości należności wobec Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. powstałych przed dniem rozwiązania umowy;
3.2    Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że pomimo wypowiedzenia umowy użytkownik jest jednak zobowiązany do zapłaty całości należności wobec Lexxit Mebel Production & Trading sp. z o.o. powstałych przed dniem rozwiązania umowy.
 

informacja dla artystów

szczegółowe warunki współpracy, podczas  rejestracji  wstępnej na  galerii sztuki  IGTS 

 

rejestracja na IGTS jest wyrażeniem zgody na przetważanie danych osobowych  wyłącznie w celu pośredniczenia pomiędzy kupującym i sprzedającym. Dane osobowę nie są dostępne publicznie.

mielcarek
RENESANS1
szał dla plastyków
moje miasto grodzisk
zap zap
Artyści IGTS
Zapisz się
Informacje o nowościach i promocjach w Galerii Sztuki.
Prosimy o podanie swojego adresu e-mail.